دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، آبان 1396، صفحه 5-187 

مقاله تخصصی

اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 5-26

10.30497/leg.2017.2645

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد‌مهدی میرجلیلی


امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

صفحه 27-62

10.30497/leg.2017.2646

محسن اسماعیلی؛ علیرضا قاسمی


بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل

صفحه 63-96

10.30497/leg.2017.2647

علیرضا عالی پناه؛ محسن زیار


تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

صفحه 97-126

10.30497/leg.2017.2648

بهزاد پورسید؛ رسول آقا داداشی


وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجارت بین المللی)

صفحه 127-156

10.30497/leg.2017.2649

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علیرضا نورآبادی


مبانی فقهی و حقوقی تغییرات مواد عمومی دیات (در قانون مجازات اسلامی سال 1392)

صفحه 157-188

10.30497/leg.2017.2650

سلمان عمرانی؛ علیرضا علیایی