اهداف و چشم انداز

اهداف و سیاست‌های دوفصلنامه علمی – تخصصی آموزه‌های حقوقی گواه

دوفصلنامه «آموزه‌ةای حقوقی گواه» با رویکرد تبیینی و تحلیلی قصد دارد در حوزه‌های مختلف حقوقی (حقوق خصوصی، جزا و جرم‌شناسی، عمومی و بین‌الملل) به بررسی چالش‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم در عرصه‌های نظری و عملی بپردازد. در این راستا بر محورهای زیر تأکید می‌شود:

-         تحلیل مبانی، نهادها و هنجارهای نظام حقوقی کشور با رویکرد فقهی؛

-         تحلیل مبانی، نهادها و هنجارهای نظام حقوقی کشور با رویکرد تطبیقی؛

-         تحلیل نظریات حقوقی در عرصه‌های مختلف این رشته؛

-         آسیب‌شناسی نهادها و هنجارهای نظام حقوقی کشور؛

-         ارائه الگوی مطلوب برای نهادهای حقوقی کشور با نگاهی ایرانی- اسلامی؛

-         سایر موضوعات مرتبط.