دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، آبان 1395، صفحه 5-172 

مقاله تخصصی

آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 5-32

10.30497/leg.2016.2627

محمد روشن؛ علیرضا ترابی زیارتگاهی


بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

صفحه 33-58

10.30497/leg.2016.2628

محمود جمال‌الدین زنجانی؛ محمدجواد شیرازی


مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام

صفحه 59-82

10.30497/leg.2016.2632

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی؛ میثم شکوهی


معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله

صفحه 83-102

10.30497/leg.2016.2636

حمید بهرامی‌احمدی؛ مرتضی نجف‌آبادی


بررسی ماهیت حقوقی و آثار فاکتورینگ در حقوق آمریکا و انگلیس

صفحه 103-150

10.30497/leg.2016.2637

محمدعلی مهدوی‌ثابت؛ مهدی شاکری


نهاد چیست؟

صفحه 151-173

10.30497/leg.2016.2638

جان راجرز سرل؛ جعفر عسگری؛ علی مهاجرانی