دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 7-158 

مقاله تخصصی

مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی

صفحه 7-28

10.30497/leg.2015.2457

حمید بهرامی احمدی؛ حمزه امینی نسب


سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف

صفحه 29-56

10.30497/leg.2015.2604

علی غلامی؛ محمد پورکیانی


توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

صفحه 57-80

10.30497/leg.2015.2605

امین حسنوند؛ رسول صحرانورد


بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان

صفحه 81-104

10.30497/leg.2015.2606

قاسم خادم رضوی؛ الیاس نوعی


مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق فرانسه

صفحه 105-132

10.30497/leg.2015.2607

سعید بیگدلی؛ ابراهیم صادقیان


حقوق سازمان های پخش رادیو تلویـزیونی در موافقتنـامههـای بین المللی و حقوق ایران

صفحه 133-158

10.30497/leg.2015.2608

محمود صادقی؛ زهرا امید