سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

وضعیت اضطراری یکی از واقعیت‌های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت‌ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی‌رغم اینکه ایران در معرض بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام‌های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می‏کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می‏کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی‎شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی‏ها و خصوصاً استفاده از «قانون‌گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

آ. منابع فارسی
1-   قانون اساسی کانادا، (1391)، زیر نظر عبدالمجید عقیقی و ترجمه مهدی رستگار اصل، تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ، ویراست دوم.
2-   گیل، پیتر (1380)، سیاست‏های پلیسی، با ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)، تهران: دانشکده امام باقر (ع).
3-   دارینی، علی (تابستان 1380). «اختیارات فوق‌العاده عالی‏ترین مقامات اجرایی»، مجله راهبرد، ش20، صص200-214.
ب. منابع لاتین
4-        Gross, Oren and Fionnuala Ni Aolain (2006), Law in Times of Crisis; Emergency Powers in Theory and Practice, New York: Cambridge University Press.
5-        Gross, Oren (2011), “Constitutions and Emergency Regimes” in Comparative Constitutional law ed. Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp.334-355.
6-        Henstra, Daniel (March 2003), “Federal emergency management in Canada and the United States after 11September 2001 ”, in Canadian Public Administration, Vol. 46, Issue 1, pp. 103-116
7-        Henstra, Daniel (2011),”Municipal Emergency Management”, available in: http://www.crhnet.ca/canadian-disaster-management-textbook-chapter-4
8-        Lindsay, John (2014), “The Power to React: Review and Discussion of Canada’s Emergency Measures Legislation”, The International Journal of Human Rights, Vol. 18, Issue. 2: 159-177.
9-        Marx, Herbert (1970), “the Emergency Power and Civil Liberties in Canada”, McGill Law Journal, Vol.16
10-       Niemczack, Peter and Philip Rosen (2001), “Emergencies Act”, available in:
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0114-e.htm
11-       Scheppele, Kim L. (2006), “North American emergencies: The use of emergency powers in Canada and the United States”, International Journal of Constitutional Law, Volume 4, Issue 2, 1 April 2006 , Pages 213–243.
 
 
پ. سایتهای اینترنتی
12-  https://appointments-nominations.gc.ca
13-  http://www.astho.org
14-  https://canada.ca
15-  http://casebrief.me
16-  http://constitutional.findlaw.ca
17-  http://independent.co.uk
18-  http://justice.gc.ca
19-  http://laws-lois.justice.gc.ca
20-  http://publications.gc.ca
21-  https://publicsafety.gc.ca
ت. قوانین
22-       Constitution Act (as British North America Act (BNA Act) (1867) and The Canadian charter of Rights and freedoms (1982)
23-       Anti-Terrorism Act (ATA) (Bill C-36) (2001)
24-       Anti-Terrorism Act (ATA) (Bill C-51)(2015 (
25-       Canadian Passport Order (Last amended 2015)
26-       Canadian Security Intelligence Service Act (1985; last amended 2017)
27-       Combatting Terrorism Act (2001)
28-       Constitution of Transitional measures Act (1947)
29-       Criminal code (1985; last amended 2017)
30-       Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act (2005; last amended 2013)
31-       Emergencies Act (1985)
32-       Emergency management act (2007)
33-       Emergency Powers Act
34-       Emergency Preparedness Act(1985)
35-       Housing and Rent Act (1947)
36-    Immigration and Refugee Protection Act (2001; last amended2017)
37-    Justice for Victims of Terrorism Act (2012)
38-    National Emergency Transitional Powers Act (1945)
39-    Nuclear Terrorism Act (2013)
40-    Prevention of Terrorist Travel Act  (2015)
41-    Proceeds of crime (Money Laundering) and terrorists Financing Act (2000; last modified 2013)
42-    Protection of Canada from Terrorists Act (2015)
43-    Public Order (temporary measures) Act (1970)
44-    Royal Canadian Mounted Police Act (1985)
45-    Safe Streets and Communities Act (2012)
46-    Secure Air Travel Act  (2015)
47-    Security of Canada Information Sharing Act (2015)
48-    War Measures Act (WMA) (1914)