ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

اصل سرعت در تجارت بین‌الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می‌تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه‌ترین مدت و کم‌خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

کلیدواژه‌ها

الف- فارسی
کاتوزیان،امیر ناصر. حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، تهران: بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۴.
کاتوزیان،امیر ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: گنج دانش،۱۳۸۷.
کاتوزیان، امیرناصر. عقود معین، ج4، تهران: شرکت سهامی انتشار،.1394
کاتوزیان،امیر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و هفتم،تهران:بنیاد حقوقی میزان،1389.
جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق  ، چاپ هفدهم،تهران: گنج دانش،1386.
 جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران: نشر گنج دانش، 1391.
صفایی، سید حسین و دیگران. حقوق بین المللی؛ بررسی کنوانسیون بین المللی 1980، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،فرانسه،انگلیس و ایالات متحده آمریکا ، چاپ سوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1390.
بخشی، لطفعلی. تقریرات درس مالیه و تضمین های مالی بین المللی، فورفیتینگ،کارشناسی ارشد تجارت بین الملل،دانشگاه علامه طباطبایی: 1390.
عمید،حسن. فرهنگ عمید ،چاپ دهم،تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، 1355.
معین،محمد. فرهنگ فارسی ،چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360.
امامی، سیدحسن. حقوق مدنی،جلد اول،چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات اسلامیه،1390.
طاهری، محمدعلی. و دیگران،‌ دانشنامه حقوق خصوصی،جلد یک، تهران: انتشارات محراب فکر ،‌1384.
شیروی،عبدالحسین. حقوق تجارت بین الملل،چاپ هشتم،تهران: سمت،1394.
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت (برات، سفته. قبض انبار، اسناد در درجه حامل و چک )، چاپ یازدھم، تهران: انتشارات سمت،۱۳۸۶.
جعفری لنگرودی محمد جعفر. حقوق تعهدات، جلد 1،تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1369.
عبدی پور،ابراهیم. مباحث تحلیلی از حقوق تجارت،چاپ ششم،تهران:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1395.
تو کلی کرمانی، سعید.انتقال تعهد در حقوق ایران، تهران:انتشارات جاودانه،۱۳۸۹.
منصور، جهانگیر. قانون مدنی،چاپ چهل و ششم،تهران: نشر دیدار،۱۳۸۷.
ملا کریمی، فرشته. بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، تهران: تازه های اقتصاد. شماره 133،سال نهم،۱۳۹۱ ،ص 46-40.
نوری، محمدعلی.عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی الزامات بدون  قرارداد از قانون مدنی فرانسه، تهران: گنج دانش،1380.
یزدانیان، علیرضا و بزرگمهر، داوود. «بررسی  فقهی - حقوقی طرق انتقال ارادی طلبی با نگاهی قطبیقی به حقوق قرانسه»، مجلة علمی - پژوهشی حقوق خصوصی، دوره هشتم، شماره اول، بهارو تابستان 1390،ص24-5.
استیری،روح الله مشیری. بنیامین، «ابزارهای تامین مالی بنگاه های دانش بنیان» مجموع مقالات دومن کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامن مالی در ایران،1388،صص259-296.
فیض چکاب،غلام نبی و درزی. علی،«ماهیت حقوقی قراردا تامین مالی فاکتورینگ مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران»،مجله علمی –پژوهشی حقوق تطبیقی،دوره پنجم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1393،صص 509-533.
سید مصطفی،محقق داماد و قاسمی، جمشید.«خرید دین در نظام بانکداری اسلامی»،مجله علمی- پژوهشی فقه مدنی،شماره سیزدهم،بهار وتابستان 1395،صص3-28.
پرویزیان، کوروش و آذرخش،ندا.«ابزارهای نوین تامین مالی در توسعه صادرات؛ابزارهای بانکی»،ماهنامه بانک توسعه صادرات ایران، سال دوره دوازدهم،شماره  هشتاد و دو، اسفند 1388،صص28-30.
رضائی، علی.«ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل»، پایان نامه ی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1391.
آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن،تهران،شورای پول و اعتبار،1361
نظریه شورای نگهبان در خصوص مجاز بودن استفاده از عقد خرید دین تاشی از معاملات واقعی،قابل دسترسی در:
دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین، 1390، قابل دسترسی در:
آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ،تهران،اداره مطالعات و مقررات بانکی،1388.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،1388.
قانون تجارت ،1304.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،1347.
قانون مدنی،1313.
 
ب- انگلیسی
1-      Houtte Hans van,the law of international trade,London,sweet & Maxwell;1995
2-      Treitel,G.H, The Law of Contracts,10thed,London,Sweet & Maxwell;1999
3-      GlinavosTIoannis,An Introductiona Factoring and Project FinanceWorking Paper,University of Kent,2006
4-      Graham vinter ,project finance:A Legal Guide,Sweet and Maxwell London,Third Edition,2006
5-      Sin,Kam Fan, Building Project Finance in Hong Kong: Law and Practice, Second Edition,Lexis Nwxis Hong Kong,1999
6-      Ferrari,Franco,The UNCITRAL Draft Convention on Assignment in Receivable Financing: Applicability, Gneral Provision and Conflicts of Coventions,1 MELBOURN J.INT’L,2000
7-      Fouzul Kabir Khan, M., and Rober J. Parra, Financing Large Projects: Using Project Finance techniques and Practices, Pearson Prentice Hall, Singapore, 2003;
8-      Davis, Henry A., Project Finance: Practical Case Studies, 2nd ed., Euromoney Books, UK, 2003.
9-      Grigera Naon, Horacio, “Legal Aspects of International Porject Financing: the Case of the Oil and Gas Business in Argentina" in Norbert Horn (ed), The Law of International Tra Finance, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1989
10-   Murray,Carol,et al.,Schmittoff’s Export Trade,The Law and Practice of International Trade,11thed,London, Sweet & Maxwell; 2007
11-   Gamerm, A., Bryan Black’s Law Dictionary.8 ed,Thomson West,2004
12-   Mwphy, D. Sean, “U.S. Singing of UNCITRAL Convention on Assignment of Receivables” The American Journal of international Law, 2004
13-   Thomas Plank, "Assignment of Receivables under Article 9: Structural Incoherence and Wasteful Filing” , ohio state Low Joumal, 2007
14-   Posel, Sidney, "Factoring Accounts Receivable in France: Some Legal Aspects and American Comparisons” , Tulane Law Review, 1983
15-   Nicolaides Mark, Latham & Watkins, The International Comprative Legal Guide to; Se Contessi Silvio and de Nicola. Francesca, the role of financing, 2012
16-   Contessi Silvio and de Nicola. Francesca, the role of financing in international trade during good times and bad, the Regional Economist, 2012
17-   Fontaine. M, Assignment Of Contractual Rights And Duties, Unidroit 22. Joubert, Nereus(1987). The Legal Nature Of The Factoring Contract, Rand Afrikaans University, HeimOnline (http:' beim online.org), 1999.
18-   Kothari, Vinod, Law of Assignment of Receivables, Vinod Kothan & Company,2011
19-   Lee Ager. Robert (1952), «the Doctrine of Subrogation Pro Tanto. Insurance Counsel Journal curitisation,London.global Legal GroupLtd, 2013
20-   Hartly C.Trevor,Choice of Law Regarding the Voluntary Assignment of Contractual Obligations Under the Rome I Regarding, Cambrige Journals, International and Comprative Law Quartery (LCLQ),Vol.60,2011
21-   Whittaker, Vincent, "The Quick Buck International Finance and Forfaiting." Thomas Jefferson, LawReview, 2000-2001
22-   Malan, F. R, Forfaiting and the Aval J.S,Afr.L,1993
23-   Hedy H.R, Huang, Compare and Contrast: The Uncitral convention on the assignment of receivable in international trade and the Unidroit convention on international factoring,2004 .Available at :http://law.alphaleader.com/enshownews.asp ?id=274
24-   Contessi, Silvio and de Nicola, Francesca,the role of financing in international trade during good times and bad, the Regional Economis, 2012
25-   International Trade Center,trade finance infrastructure development handbook for Economies in transition,united nation,new york,1995.
26-   Jager,Horst-Ulrich,export factoring and forfaiting ,Kluwer law and taxation publishers,deventer,1989.
27-   Section 136 Law of property act 1925 available at: http://www.legislation.gov.uk.
20013/6/1
28-   Article 9 of Uniform Commercial Code available at: http://www.law.cornell, edu, 20013/5/3
29-    http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code, 20013/5/20
30-   Georgiadis, Ap,New Types of Contracts in Contemporary Economy, 4th ed., Sakkoulas, 2000
31-   Garner A Bryan,Blac’s Law Dictionary,8thed.(Thomson West)2004.
32-   Palgrave Inglis, The New Palgrave Dictionary of Economics,2nded.(palgrave Macmillan)2013.
33-   Law of Property Act,1925
34-   Personal Property Security Act(PPSA),2010
35-   Uniform Commercial Code, 2007
36-   General Rules for International Factoring(GRIF),2013
37-   ICC Uniform Rules for Forfating(URF800),2013
38-   UNCTRAL Model Law on Assignment of Receivables in International Trade,2001.