جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات‌گذاری خوب در نظام اداری ایران

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

    رگولاتوری یا مقررات‌گذاری از مهم‌ترین وظایف قوه مجریه به حساب می‌ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری خود به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه می‌پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می‌نماید سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه‌های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات‌گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست‌های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می‌آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات‌گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

1-    خشنودی، رضا و حسنی، مینا(1395). ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن، تهران: فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 75.
2-    دادگر، یدالله. اصول تحلیل اقتصادی: خرد و کلان، تهران: نشر آماره، چاپ دوم، 1392.
3-    رستمی، ولی(1394). اعمال مقررات حقوق رقابت بر اعمال حاکمیتی و تصدی دولت، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 3، پاییز 1394.
4-    طباطبایی موتمنی، منوچهر(1390). حقوق اداری، تهران: سمت.
5-    غفاری فارسانی، بهنام(1392). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران، نشر میزان.
6-    کاتوزیان، ناصر(1381). مقدمه علم حقوق، چاپ سی ام، شرکت سهامی انتشار، تهران.
7-    گرجی ازندریانی، علی‌اکبر(1388). در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل.
8-    گرجی ازندریانی، علی‌اکبر(1391). مبنای حقوق عمومی، تهران انتشارات جنگل.
9-    موسی زاده، رضا(1386). حقوق اداری(1و2)، تهران: میزان.
10-  هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی،. تهران: میزان.
11-  هداوند، مهدی و مشهدی(1391)، علی. اصول حقوق اداری،. تهران: انتشارات خرسندی.
12-  یزدانی، هرمز(1387). کد اروپایی رفتار خوب اداری، آمبودزمان اروپا، تهران: مرکز توسعه قضائی قوه قضائیه، کمیسیون حقوق عمومی.