کلیدواژه‌ها = شهرداری
مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 121-152

10.30497/leg.2020.2808

احمد فرهانی؛ محمدمهدی خاکی