اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سلمان عمرانی
استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق جزا و جرم‌شناسی

  • emraniisu.ac.ir

سردبیر

توکل حبیب زاده
دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق بین الملل

  • t_habibzadehisu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد هاشمی سیاوشانی
مدیر داخلی

حقوق عمومی

  • moh.hashemi74gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید بهرامی احمدی
دانشگاه ولیعصر

حقوق خصوصی

  • bahramy.hamidgmail.com
خیرالله پروین
دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • khprvinut.ac.ir
محمدجواد جاوید
دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • jjavidut.ac.ir
رضا موسی ‎زاده
دانشکده امورخارجه

حقوق بین الملل

  • rmousazadeh8gmail.com
سیدمصطفی سعادت‎ مصطفوی
دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق خصوصی

  • m.mostafaviisu.ac.ir