مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولتها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت میکند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOTمیباشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا میکنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینههای دولت در ساخت پروژههای عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژههای عمرانی است و دولتها سعی میکنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قراردادBOT پی میبریم که قراردادBOTبا توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینههای عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قراردادBOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر میرسد که قراردادBOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

الف. فارسی
1. آدامز، نظیف جی، توماس، عبدالقادر(1388)، صکوک، مترجمان: پیره، مجید، شاهباز، ناصر، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، سازمان بورس و اوراق بهادار
2. بابائی، علی اکبر(1372)، «مدیریت ریسک و گزینش شیوه‏های برتر»، مجله تدبیر، ش 37
3. بازوکار، احسان(1392)، اوراق استصناع، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
4. بنی اسدی، حمیدرضا(1388)، «ماهیت و اعتبار قرارداد سفارش ساخت»، گفتمان حقوقی، ش 15 و 16
5. بهجت، محمدتقی(1428ق)، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات شفق
6. توسلی جهرمی، منوچهر(1381)، «قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره‌برداری و انتقال BOT »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 58
7. حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل(1393)، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، تهران: انتشارات تیسا
8. حسیبی، به‏آذین(1390)، دولت و سرمایه گذاران خارجی، تهران: شهر دانش
9. خاتمی فیروزآبادی، سید محمد علی، وفادار نیکجو، امین، شهابی، علی(1392)، «تعیین مهمترین دسته‏های ریسک پروژه»، مجله پژوهش‏های مدیریت در ایران، ش 3
10. رهبری، ابراهیم(1392)، حقوق انتقال فناوری، تهران: سمت
11. زاهدی، محمد جواد(1372)، «آزادسازی اقتصادی»، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه
12. سبزواری، سید عبدالاعلی(1413ق)، مهذب الاحکام، قم: موسسه المنار، ج21
13. شیروی، عبدالحسین(1384)، قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، قم: دانشگاه تهران پردیس قم
14. شیروی، عبدالحسین(1380)، «دلایل استفاده از قراردادهای بی.او.تی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 11
15. صادقی، محسن(1385)، «بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، ش 38
16. عزیزی، فاطمه(1386)، «تضمین‏های مقرر برای سرمایه‌گذاری خارجی به روش BOT در قوانین و مقررات ایران»، مجله بررسی‏های مسائل اقتصاد انرژی، ش 11
17. علامه حلی، حسن بن یوسف(1414ق)، تذکره الفقها، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج13
18. فاطمی، ذوالفقار، یاراحمدی، علی حسین(1390)، «نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و جایگاه آن در تحقق سیاست‏های کلی اصل 44»، مجله بررسی‏های حقوقی، ش 2
19. فراهانی، سعید(1377)، «بررسی فقهی اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه»، مجله فقه اهل بیت، ش 15
20. فلاحی، آزاد(1393)، بررسی تحلیلی ساختار قرارداد BOT، تهران: بهنامی
21. کاوند، مجتبی(1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی،تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
22. کمالی، پروانه(1373)، «آزادسازی اقتصادی در ایران»، مجله دانش و توسعه، ش 1
23. محقق ثانی، علی‏بن حسین(1409)، رسائل، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، ج1
24. محمودی، اصغر(1393)، حقوق قراردادهای انتقال فناوری، تهران: جاودانه
25. معزز، محمد، صبحیه، محمد حسین(1391)، «شناسایی ریسک‏های بیمه پذیر در پروژه‏های نیروگاهی با رویکرد اجرایی BOO و BOT»، مجله تازه‏های جهان بیمه، ش 167
26. مکارم شیرازی، ناصر(1429ق)، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مدرسه امام علی (ع)
27. موسویان، سید عباس(1386)، ابزارهای مالی اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
28. نظرپور، محمدنقی(1392)، عقد و اوراق استصناع، تهران: سمت
29. ورزوه، اریک(1389)، مدیریت پروژه، مترجم: علی‏نیا، علی مهدی (و دیگران) تهران: سازمان مدیریت صنعتی
ب. لاتین
30. Arcas, Rafael leal (2010), International Trade and Investment Law, Northampton: Edward Elgar Publishing.
31. Dolzer, Rudolf, Schreuer, Christoph (2008), Principles of International Investment Law, New York: Oxford University Press.
32. Harten, Gusvan (2007), Investment Treaty Arbitration and Public Law, New York: Oxford University Press.
33. Knott, Geoffrey (1998), Financial Management, London: Macmillan.
34. Smith, Richard Wilmot (2010), Construction Contracts, New York: Oxford University Press.
35. Subedi, Suryap (2012), International Investment Law, Oregon: Hart Publishing.
36. Wallace, Rebecca (1986), International Law, London: Sweet&Maxwell.
37. Whitticks, Edeard (2005), Construction Contracts, Texas: Gulf Publishing.